Царевец, Българска Патриаршия. Българската писменост – бъдещето на България.
Featured

Писменост и история

Бележка: Част от блог статии: Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета и „Архивно-документно културно наследство ...“.

         Историята действа винаги двупосочно.

Историята се отнася към миналото, но именно това минало предпоставя бъдещето на обществото, до степен – повлияваща националната му сигурност и мир.

Примери за елементи от историята на България са българската писменост, култура, език, религия. Тези български елементи са основополагащи за формирането и развитието на няколко други държави, които няма да назовавам. В съвременния свят всичко е от значение. Промяната на едно обстоятелство, ако не днес, то поне утре, би довело до непредвидени, почти винаги отрицателни последици. 

Свойство на историята е да бъде добре забравяна, присвоявана, фалшифицирана. Но дори и открадната, ако бъде добре менажирана и маркетирана, би довела до финансови приходи и други ползи от бранда за своя нов приобретател.

Подобна ситуация, би довела до състояние на конкуренция на права и интереси, загуба на пазари, влияния и други отрицателни последици.

Изобщо не коментирам геополитическите последици и претенции, които не можем да прогнозираме към днешния ден и съвременните конфигурации.

Ако историята за някои е история в учебниците, бих отбелязал отново, че историята има свойството да се монетаризира и струва много повече, от бъдещи бизнес отношения с всеки субект Х.

Ако историята не е пълна, ако е дадена даром на друг субект, откъсваме част от своя лик и го предоставяме другиму, за да може този друг, да придобие идентичност, (около която да се реализира субект), която да използва незнайно как и в даден момент, да предяви някакви други претенции или да я противопостави по неизвестен начин, в своя користна полза. Подобен жесток пример, сега вече и с кървави последици, именно поради такива вековни неуточнени взаимоотношения наблюдаваме днес – на север от България, по земи, които някога са се наричали също България.

Историята е марка – бранд (актив) с висока стойност, – за тези които разбират от корпоративен език и финанси.

Около историята се движи цялото идейно съдържание и обществено осъществяване и представлява известна материална и духовна ценност. Това свързва историята с обществения и културен живот и ѝ/им придава обществен смисъл и човешко значение. Поставя ясни, сигурни и здрави основи за изграждане на бъдещето, защитавайки основателно своята идентичност и територии. (Цитатът (адаптиран) е от труд на проф. В. Ганев, – за правото (1930 г.))

Историята като елемент от общото национално несъзнавано и общо благо не е за продан, нито за подаряване на някой народ (чужд правен субект) – общност от конкурентни инвеститори-акционери, които никой не знае как ще се разпоредят с анонимните си акции, през утрешния ден.

         Възможно ли е писменост (графична система), да принадлежи на някой народ или да произхожда от него. Нима латинската азбука е на италианците? Отговорът би бил еднозначен и положителен в случаите, когато проектът за съставяне на тази писменост е нарочен и е реализиран и финансиран от съкровищницата (бюджета) на тази държава.

Българската държава влага в това Климентово начинание (културен проект) състояние, в размер на милиарди съвременни финансови единици. Създадени са мащабни за своето време държавни книжовни институции – в Преслав (Плиска) и Охрид, – които разпространяват учебници, кодекси и църковни книги за нуждите на българската империя и население, но също и за чужбина. 

Този културен продукт е предоставен и достига до земите на етноса на русите (Киевска Рус), като по този начин огромното население на север от България (Киевска Рус) реципира българската писменост, религия и византийско законодателство. Така старобългарският език и писменост стават официален държавен и църковнослужебен език от Адриатика до Далечния изток. 

Старобългарският език е първият книжовен славянски език.

Това е пример за това как правилна държавна политика и инвестиция в креативност, познание и наука, се отплащат в национален, международен и финансов аспект – често, столетия, а тук – хилядолетия напред. Това е пример как продукт с висока добавена стойност се отплаща и какви са неговата роля и значимост. Този продукт определя последици, чиито добри плодове берем дори и днес.

Бележка: Част от блог статии: Договорът за прехвърляне на права върху търговска марка. Държавата като марка (бранд). Историята на България – разменна монета и

„Архивно-документно културно наследство и правилни инвестиционни политики в миналото“.