Изобразява примерна проверка за статусът на автомобил при нотариално прехвърляне
Featured

ААР – автентичен автомобилен регистър

    ААР (или автентичен автомобилен регистър) е правно-техническо название, което е свързано с данни, информация, връзки, процедури и действия във времето (годините), които са извършени и приключени с участието на публичен нотариален орган; са трайно натрупвани в масиви данни – централни и нотариални; касаят достоверна информация, свързана със собствеността на ПС и обстоятелствата, до която се отнасят.
     Днес автентичен се разглежда двояко – първо – автентичен, в смисъла на истинен, проверен, достоверен, основан на първоизточници. Второ значение – издаден или удостоверен от правосъден публичен орган. А защо не „автентичен“ по смисъла на европейското законодателство – автентичен акт.

ААР се изгражда и води с участието и усилията на два органа

    Охранителното, административнорегистърно производство започва при публичния орган – нотариус, с извършването на нотариалните действия и нотариалната заверка на договора, при прехвърляне на вещното право на собственост върху превозното средство.

    Административнорегистърната процедура завършва с издаване на Свидетелството за регистрация, в предвидените поделения на МВР – КАТ, за пътен и полицейски контрол, свързан с употребата на превозното средство.

    Днес двете институции обменят информация по електронен път в реално време, за най-голяма сигурност, прецизност и бързина, което позволява и бъдещо надграждане на ААР.    

    Не може да съществува действащ ААР без участието на един от двата органа.

Икономическа значимост на ААР

    ААР подсигурява правилното функциониране на икономическия сектор, свързан със собствеността на превозните средства. Считам, че сигурността в сферата на икономиката на транспорта, е недиректно свързана със сигурността в трансфера на правото на собственост върху вещите, участващи в икономиката на транспорта – и то на най-масовите – частните превозни средства.

Важно е, правото на собственост (вещните права) да е в стабилно състояние и да преминава сигурно и безпрепятствено между участниците в гражданския и търговски оборот. Да не се разходват непредвидени средства за съдебни дела, адвокатски възнаграждения, загубено време и пропуснати ползи.

Автентичността при преминаване правото на собственост върху превозните средства е от значение за целия автомобилен отрасъл и за автомобилната индустрия, изобщо. Но как се засягат автомобилната индустрия и пазарът на нови автомобили?

Посредством сигурното функциониране на пазара на употребявани автомобили (вторичният пазар) в страната, чрез правилно функциониращите ААР, се предоставя гаранция за сигурни сделки с употребявани автомобили; по този начин не се препятства възможността за по-бързо придобиване на нови автомобили, следователно секторът е важен за автомобилната индустрия в Европа – един от най-важните икономически сектори в ЕС. По този начин се гарантира и дял от икономиката на транспорта.

Следователно, чрез обезпечаване на сигурен вторичен пазар и защитени капитали в тези вещи, се стимулира покупката на нови превозни средства, а от тук и стимулиране на автомобилната индустрия и услугите, свързани с продажба на нови автомобили.

Повече по темата: „90 години автентичен автомобилен регистър в България