Карта на нотариалната система в Европа – примерна
Featured

8 избрани национални нотариални процедури в Европа

       Съветът на нотариатите на Европейския съюз (CNUE) се състои от 22 постоянни държави-членки – национални нотариати и 4 членове-наблюдатели (държави, нечленуващи в ЕС); европейските нотариати членуват и в Международния съюз на нотариусите (UINL), състоящ се от 89 национални нотариати (плюс 2 регионални) от целия свят, действащи по европейски образец и тип нотариална система.   

Освен основните компетенции – по удостоверяване на факти, обстоятелства и сделки, – с които разполагат нотариусите в Европа, в някои от държавите, съответните нотариални общности са носители и на допълнителни нотариални компетенции (по национален признак). Тези допълнителни компетенции

и особености, при различните национални нотариати, са обусловени от съответните правни традиции, правни обичаи, държавни особености, история, отношения в обществото и съответната действаща система от правни норми. Следват някои от тези специфични, национални компетенции – принципати.  

Австрия

Като съдебен комисар, австрийският нотариус притежава компетенции в издаването на извлечения от фирмения съдебен регистър; също потвърждава правомощията на лицата, представляващи търговските субекти (издава актуално състояние за търговските дружества).

При учредяване на дружество, заявлението в търговския регистър може да бъде подадено по електронен път от нотариус или адвокат, – след като документите бъдат удостоверени нотариално от съд или нотариус.

Учредителният капитал на дружествата може да бъде депозиран в нотариална депозитна сметка.

България

Българските нотариуси упражняват също някои национални нотариални процедури. 

Нотариусът в България удостоверява право на собственост върху недвижими имоти като издава нотариални актове, по реда на обстоятелствена проверка (след разпит на свидетели и други действия). Тези актове се числят най-близо до  съдебните производства.

  1. От 1931 година, вещното право на собственост върху употребявани и регистрирани за управление в страната превозни средства, се прехвърля с договор, който е нотариално засвидетелстван (заверен). Причините за този устойчив ред, са разгледани в статиите „ААР“ и „90 години автентичен автомобилен регистър в България“ – в този блог.

Испания

В Кралство Испания търговските / дружествени актове и вписванията в Търговския регистър (Registro Mercantil), се извършват от испанските нотариуси. Всички основни документи на търговските дружества се удостоверяват нотариално и се вписват в търговския регистър от нотариуса. Единствено испанският нотариус може да издава удостоверения за актуално състояние на дружеството.  

(Отговорен орган – Главна дирекция за регистри и нотариат при министерство на правосъдието – Кралство Испания).

Нидерландия

Нидерландските кралски нотариуси имат допълнителна, специфична компетентност в своята дейност – участие на нотариусите при всички търгове и аукциони. Тази правна традиция се спазва в Нидерландия от няколко стотин години.

РФ

В РФед. нотариусите са овластени да обезпечават доказателства.

Обезпечаване на доказателства чрез нотариус – процедурата е в съответствие с чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация като „лицата, които участват в делото и имат основание да се опасяват, че впоследствие представянето на необходимите доказателства ще бъде невъзможно или трудно за тях, могат да поискат от съда да обезпечи доказателствата“.

В съответствие с чл. 102 и 103 от „Основи на законодателството на Руската федерация за нотариусите“ от 11 февруари 1993 г. № 4462-I – „Предоставяне на доказателства, необходими в случай на дело, възникнало в съдилища или административни органи“, „по искане на заинтересованите лица нотариусът предоставя необходимите доказателства в случай на възникнал казус в съдебен или административен орган, ако има основания да се смята, че представянето на доказателства впоследствие ще стане невъзможно или затруднено.“

При обезпечаването на доказателства, нотариусът назначава експертизи, съставя протоколи за показания на свидетели, както и протоколи за изследване на писмени и веществени доказателства (включително протоколиране на видео и аудио записи, свидетелски показания; огледи на местопроизшествието – например: нежилищни или жилищни помещения – увредени в резултат на наводнение, пожар, други; обекти в строеж; повредени превозни средства в резултат на ПТП и др.).

Турция   

В 15,5-милионния мегаполис Истанбул, действат 368 нотариуси – от европейски тип. Съюзът на нотариусите на Турция е член на Международния съюз на нотариусите (UINL) от 1975 г. Компетенциите на турските нотариуси са като на нотариусите от Европа, заедно с няколко национални особености.

Нотариусите в Република Турция са ангажирани и в прехвърляне собствеността  върху превозни средства (сделки с МПС), от 80-те години на 20-ти век.

Процедурата при сделки с ПС в Република Турция, много напомня българската процедура, с една разлика. Турските нотариуси също  извършват справка за запори и други проверки; но и разпореждат за снабдяване купувача с регистрационни табели, ако същите ще бъдат заменяни. В Турция регионалните кодове в регистрационните табели се запазват и днес.

Пред турския нотариус се прехвърлят (при покупко-продажба, дарение, замяна [„всички видове сделки“]) употребявани, регистрирани в Р. Турция превозни средства. Новите автомобили не се прехвърлят с участието на нотариус.

С измененията в турското законодателство от 28.03.1985 г., 18.07.1997 г., 01.08.2008 г. и 01.05.2010 г., процедурата по прехвърляне на собствеността и регистрация на превозни средства, е максимално доближена до действащата в Република България (която за първи път е уредена у нас през 1931 г., но дигитализирана и осъвременена през последното десетилетие).

На 06.01.2017 г. е извършена промяна в турското законодателството, като процедурата по снабдяване с регистрационни номера (генериране на номер, но не табели) е изцяло предоставена на турските нотариуси. Старите регистрационни табели от автомобила се предават (връщат) на нотариуса,          а новите, се напечатват (щанцоват) в клон на Съюза на автомобилистите, след нотариалната сделка и извършените заявки от страна на нотариуса. Регистрационни табели се издават и от районните полицейски управления, но при особени случаи.

След приключване на процедурата, нотариусът изпраща информация за сделката към полицейските и данъчни органи.

  1. От 2022 г., след промяна в турското законодателство, при нотариусите стартира нова процедура при нотариалните удостоверявания. Първоначално, в около двадесет нотариални кантори, при всички заверки, ще се взема и електронен отпечатък от пръст на подписващия се, който отпечатък ще кореспондира с тези, съхранявани от полицията. Процедурата се налага с цел справяне с множеството случаи на кражба на самоличност, случили се в страната. Предвижда се до края на 2022 г., всички нотариални кантори в Турция, да бъдат присъединени към новата система.   

Унгария

Развитието на унгарския нотариат, несъмнено е свързано с унгарската история и държавно управление. От времената на Австро-Унгарската империя, през комунистическия период, до днешна Унгария, нотариалната служба преминава през множество промени. През подобни промени преминава и българският нотариат, но с една разлика. Докато унгарският нотариат е бил държавен само през времето на комунизма, в България, нотариусите стават независими едва през 1998 година – за първи път в българската история.

Интересни са правомощията на унгарските нотариуси в сферата на изпълнителното производство. До 30-те и 50-те години на 20 век, мировите съдии и българският нотариус също са разполагали с редица компетенции в съдебното изпълнение.

Освен обичайната нотариална дейност, унгарските нотариуси упражняват следните свои национални принципати:

  • изменят или отменят производство за запор на МПС;
  • извършват заличаване и изменение на права върху движими и други обременени вещи;
  • издават заповед за изпълнение или изпълнителна клауза (което е задължителна юрисдикция, в допълнение към превантивната и доброволна нотариална юрисдикция);
  • удостоверяват физическото унищожаване на ценни книжа;
  • процедират предварителни доказателства и командироват (назначават) съдебни експерти;
  • извършват заверка на съдържанието на публични регистри и дават справки по тях;
  • изпълняват производството по процедурата за европейска заповед за плащане (алтернативно средство за принудително изпълнение на вземане срещу кредитор) по трансгранични граждански и търговски дела, съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане.

Франция

Във Франция нотариусът предоставя извънсъдебен, алтернативен на съдебния способ за оформяне на бракоразводни въпроси – без участие на съда.

Разводът и последиците от него могат да бъдат разрешени посредством бракоразводна процедура – извънсъдебно – по взаимно съгласие. В процедурата участват съпрузите, двама адвокати и нотариус. Съдът не се уведомява, освен ако дете на съпрузите не е пожелало да бъде изслушано.

Процедурата представлява развод по взаимно съгласие, чрез документ с удостоверени подписи – акт приподписан от адвокатите на страните. Така подписаното от страните и адвокатите им споразумение, се представя в протокол на нотариуса. Нотариусът трябва да е нотариус на Френската република.